Monthly Social Justice Prayer Intentions

Intencje modlitw

TEMAT: SZACUNEK DLA GODNOŚCI KAŻDEJ OSOBY, SZCZEGÓLNIE KOBIET I DZIECI,
STWORZONYCH NA OBRAZ I PODOBIEŃSTWO BOŻE.

Żywimy głęboką nadzieję, że Siostry Felicjanki na całym świecie włączą obecne intencje do codziennej modlitwy podczas Jutrzni lub Nieszporów, modlitwy wiernych w czasie Mszy św. lub innej formy modlitwy, aby złączyć wspólnie nasze serca w modlitwie za naszych braci i siostry potrzebujących uzdrowienia, potrzebujących pokoju, potrzebujących sprawiedliwości. Niech te intencje poruszą również nasze serca i skłonią je do działania, aby uzdrowienie, pokój i sprawiedliwość stały się rzeczywistością w życiu tych, za których się modlimy.

Pod intencjami na każdy miesiąc umieszczono kilka propozycji wprowadzenia naszej modlitwy w działanie. Proszę śmiało podzielić się intencjami oraz sugerowanym działaniem z osobami, z którymi Siostry mieszkają, pracują i tworzą wspólnotę.

Styczeń

INTENCJA: Modlitwa w intencji tych, którzy podają ofiarą praktyki handlu ludŸmi i uświadomienie sobie ich cierpienia.

› Za Kościół święty, za kierujących Kościołem i za cały lud Boży, aby zostali umocnieni w wysiłkach na rzecz pomocy kobietom i dzieciom cierpiącym z powodu handlu ludźmi.

› Za wszystkie narody, aby zjednoczyły się przeciw łamaniu praw człowieka, szczególnie przeciw handlowi kobietami i dziećmi.

› Za tych, którzy cierpią z powodu okrucieństwa handlu ludŸmi, aby zostali uleczeni i obdarzeni nowym życiem dzięki Bożej łasce i trosce innych ludzi.

› Za ponoszących odpowiedzialność za ten proceder, aby zostali poruszeni łaską Bożą w poszukiwaniu dróg sprawiedliwości i godności życia ludzkiego.

› Za tych, którzy niestrudzenie poświęcają swój czas, zdolności i środki materialne, aby przekazywać światu informacje o wykorzystywaniu ludzi; za tych, którzy służą pomocą cierpiącym w tym procederze i za tych, którzy są natchnieniem dla poszukujących sprawiedliwości.

∴ Napisanie przynajmniej jednego listu w odpowiedzi na apel Światowej Amnestii dotyczącego obecnego zagadnienia tj. handlu ludŸmi.

∴ Zbadanie jednego z produktów, np. czekolady, kawy, odzieży, itp., które spożywamy i poinformowanie sióstr odnośnie do sposobu produkcji i sprzedaży tego artykułu, które mogą dokonywać się dzięki procederowi handlu ludŸmi.

Przygotowane przez Siostrę Marię Johnna Ciezobka, Ameryka Północna

Luty

INTENCJA: Modlitwa w intencji uzależnionych od alkoholu lub narkotyków i uświadomienie sobie ich cierpienia oraz konsekwencji takiego zachowania.› Za tych, którzy popadli w nałóg szkodliwy i zgubny dla nich samych oraz dla tych, z którymi żyją.

› Za rodziny uzależnionych: o siłę i wiarę do podjęcia interwencji i uwolnienia z nałogu, który niszczy osoby im bliskie.

› Za grupy wsparcia, lekarzy, opiekunów i personel ośrodków terapii, którzy służą pomocą uzależnionym.

› Za tych, którzy domagają się zaprzestania handlu nielegalnymi artykułami, niszczącymi ludzi, rozbijającymi rodziny i prowadzącymi do przemocy i przestępstwa.

› Za matki alkoholiczki i narkomanki oraz za ich niemowlęta, które przychodzą na świat uzależnione.

› Za tych, którzy przebywają na leczeniu z nałogów, aby mieli odwagę i wiarę pozostać wiernymi swoim postanowieniom.

∴ Zachęcanie do wprowadzenia w naszych apostolatach sponsorowanych przepisów zapewniających możliwość leczenia z nałogów czy korzystanie z poradnictwa.

∴ Wspieranie programów mających na celu pomoc tym, którzy są poddani leczeniu z nałogów.

∴ Umożliwienie pomieszczenia dla grup wzajemnego wsparcia (Anonimowych Alkoholików/Anonimowych Narkomanów).

Przygotowane przez Siostrę Nancy Marie Jamroz, Ameryka Północna

Marzec

INTENCJA: Modlitwa w intencji ludzi starszych oraz tych, którzy nie mają odpowiedniej opieki medycznej i uświadomienie sobie ich cierpienia.

› Za kierujących Kościołem, aby byli świadomi zmagań i potrzeb ludzi starszych; aby usiłowali zachęcić wszystkich wierzących do szacunku i doceniania mądrości starszych i by podejmowali wysiłki na rzecz sprawiedliwego, spokojnego i otoczonego właściwą troską życia każdego człowieka.

› Za przywódców państwowych i za wszystkich, którzy mają wpływ na politykę i finanse, aby troszczyli się o zaspokojenie potrzeb zdrowotnych każdego, szczególnie ludzi starszych.

› Za nas wszystkich, abyśmy podążali śladami bł. Marii Angeli i zostali umocnieni jako dający świadectwo o Bogu w naszym posługiwaniu chorym, ludziom starszym i żyjącym samotnie.

› Za starszych i pragnących zdrowia, aby otrzymali właściwą opiekę lekarską i ich potrzeby zostały zaspokojone z godnością i szacunkiem na wzór dobrego samarytanina.

› Za wszystkich, którzy dziś spotkają się z Panem, aby umierali z godnością i świadomością, że są kochani, potrzebni i szanowani.

∴ Odwiedziny ludzi starszych w domach pogodnej starości.

∴ Popieranie prawa zabezpieczającego odpowiednią opiekę medyczną.

∴ Wspieranie programów zapewniających udzielanie pomocy osobom starszym.

Przygotowane przez Siostrę Marię Rosalmę Fish, Ameryka Północna

Kwiecień

INTENCJA: Modlitwa w intencji środowiska naturalnego i uświadomienie sobie daru Stwórcy dla nas.

› Za Kościół Święty oraz urzędników państwowych, by dostrzegali sacrum całego środowiska naturalnego i dążyli do rozwoju świata nie naruszając równowagi ekologicznej i dostępu do czystej wody.

› Za cały Lud Boży o uświadomienie sobie sacrum natury, abyśmy szanowali, przywracali do pierwotnego stanu i odnawiali dary ziemi.

› O mądrość oraz ochronę zdrowia każdego człowieka i jakości jego życia, a szczególnie o zachowanie od skażenia i zniszczenia środowiska życia i pracy ludzi ubogich.

› O umocnienie wartości, które przedkładają potrzeby człowieka i środowisko naturalne ponad czerpanie zysku.

› O światło Ducha Świętego dla każdej z nas, abyśmy potrafiły odnawiać oblicze ziemi i poznały jak troszczyć się o ziemię nie tylko dzisiaj ale w przyszłości.

∴ Zbadanie jednego artykułu spożywanego czy używanego we wspólnocie i prześledzenie jego poszczególnych etapów powstawania, wysiłku dostarczenia go na stół, itp. Włączenie tego do planu lekcji, jeśli jesteśmy nauczycielkami.

∴ Celebrowanie „Dnia Ziemi” poprzez posadzenie drzewa, kwiatów, itp.

∴ Skierowanie listu do reprezentanta miasta czy prawodawcy z prośbą o poparcie Celu nr 7 z „Milenijnych Celów Rozwoju” przyjętych przez ONZ”: Zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska.

∴ Popieranie praw dotyczących sprawiedliwych wynagrodzeń oraz bezpiecznych warunków pracy.

∴ Zakup odzieży oraz artykułów, które są produkowane, uprawiane czy sprzedawane w wyniku sprawiedliwej pracy ludzkiej.

Przygotowane przez Zgromadzeniowe Centralne Biuro Pokoju i Sprawiedliwości

Maj

INTENCJA: Modlitwa w intencji bezrobotnych i uświadomienie sobie ich cierpienia.

› Za bezrobotnych, aby nie tracili nadziei na znalezienie pracy, która zapewni im i ich rodzinom godziwy byt.

› Aby władze państwowe traktowały sprawiedliwie ludzi bezrobotnych, dając im możliwość zdobycia mieszkania, pożywienia, dostępu do pomocy medycznej, wykształcenia i innych usług socjalnych.

› Za ludzi młodych, którzy poszukują pracy oraz za wszystkich znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, aby brak pożywienia, schronienia, opieki medycznej i zaspokojenia innych potrzeb nie zmuszał ich do działań niezgodnych z ich sumieniem.

› Za rodziny bezrobotnych, aby otrzymały wsparcie i nie cierpiały z powodu upokorzeń, krzywd i niedostatku.

› Aby Organizacja Narodów Zjednoczonych, inne światowe organizacje i lokalne rządy znalazły skuteczne i natychmiastowe rozwiązanie problemu bezrobocia, szczególnie w krajach pozostających w największych potrzebach.

∴ Zakupienie przynajmniej jednego artykułu spożywczego czy innego używanego we wspólnocie lokalnej) od miejscowego rolnika, z domowego wyrobu i miejscowego sprzedawcy.

∴ Wspieranie programów edukacyjnych i kursów dla bezrobotnych przygotowujących do zdobycia zawodu.

∴ Zachęcanie przedsiębiorstw do zainwestowania kapitału na lokalnym obszarze.

Przygotowane przez Siostrę Marię Amadeus Pacławską i Siostrę Marię Izajaszę Rojek, Europa

Czerwiec

INTENCJA: Modlitwa w intencji ofiar przemocy w rodzinie i uświadomienie sobie skali i konsekwencji tego zjawiska.

› Za wszystkie rodziny, które cierpią z powodu różnych form przemocy w rodzinie i braku poczucia bezpieczeństwa w domu.

› Za tych, którzy byli świadkami przemocy na innych i zatrzymali to dla siebie z przerażenia lub wstydu.

› Za wszystkich, którzy pracują z ludźmi doświadczającymi przemocy w rodzinie, aby posługiwali im ze współczuciem, miłością i zrozumieniem.

› Za wszystkich, którzy winni są przemocy w rodzinie, aby Duch Święty doprowadził ich do nawrócenia i zaniechania terroru.

› Za członków rodzin, które doświadczają depresji, strachu, obawy i złości z powodu przemocy w rodzinie.

› O uleczenie dla wszystkich, którzy cierpią z powodu przemocy fizycznej i psychicznej, aby otworzyli się na miłość, którą Bóg im ofiaruje.

∴ Sporządzenie listy Schronisk dla ofiar przemocy w rodzinie na naszym terenie. Podjęcie posługi w schronisku jako wolontariusz. Zebranie rzeczy dla schroniska takich jak koce i ubrania dla dzieci, itp.

∴ Popieranie praw chroniących ofiary przemocy w rodzinie.

∴ Przekazanie informacji na temat przemocy w rodzinie naszym siostrom i osobom w naszych apostolatach.

Przygotowane przez Siostrę Marię Kathleeen Laplume, Ameryka Północna

Lipiec

INTENCJA: Modlitwa w intencji doświadczających nieuczciwych warunków w pracy i uświadomienie sobie nieludzkich warunków pracy w niektórych miejscach oraz ich konsekwencji.

› Aby ludzie nie byli upokarzani przez pozbawianie ich praw obywatelskich i sprawiedliwych, godnych warunków pracy.

› Aby wspólnoty Kościołów lokalnych odkryły, że organizacje wspierające pracowników są świadectwem żywej wiary i konkretnymi sposobami budowania królestwa Bożego.

› Aby chrześcijanie ujawniali i zwalczali dyskryminację, uprzedzenia i wykorzystywanie, którego doświadczają kobiety – niższe zarobki na tych samych stanowiskach co mężczyźni, wymaganie deklaracji nie zajścia w ciążę i nieplanowania dzieci jako warunku otrzymania pracy.

› Aby praca duszpasterska z młodocianymi pracownikami odważnie obejmowała potępienie wyzysku, na który ci młodzi są narażeni, przeciwnego ich prawu do kształcenia i wypoczynku – podstawowym prawom człowieka w tym wieku.

› Aby dobroczynność i miłość braterska były czymś więcej aniżeli tylko jednostkowym gestem solidarności z bezrobotnymi w sytuacjach krytycznych, by była czynnym włączeniem się w walkę o zmiany struktur, by dotrzeć do przyczyn bezrobocia i pozbawienia ludzi praw socjalnych.

› Abyśmy pogłębiali swoją wiedzę na temat wyzysku, by pomóc pracownikom poznać ich prawa i domagać się ich respektowania: prawa do zatrudnienia, prawa do strajku, do otrzymywania sprawiedliwego wynagrodzenia, do udziału w zyskach firm, w których są zatrudnieni, do przyzwoitej emerytury i możliwości otrzymania ziemi, aby zamieszkać i uprawiać grunt.

∴ Podjęcie posługi jako wolontariusz w miejscowej kuchni dla ubogich; zorganizowanie grupy studentów wolontariuszy w miejscowej kuchni czy jadłodajni – zbieranie żywności dla miejscowej jadłodajni.

∴ Uczniowie (siostry) zbierają i sortują odzież dla schronisk dla bezdomnych.

∴ Skierowanie listu do urzędnika państwowego z prośbą o poparcie Milenijnego Celu Rozwoju przyjętego przez ONZ dotyczącego „eliminacji skrajnego ubóstwa i głodu”.

Przygotowane przez Irma Maria Jose da Cunha, South America

Sierpień

INTENCJA: Modlitwa w intencji zaniedbanych dzieci i uświadomienie sobie warunków, w których żyją.

› Za dzieci porzucone przez rodziców w momencie narodzin, aby inni ludzie otoczyli je swoją opieką.

› Za dzieci przebywające w domach dziecka i innych placówkach opiekuńczych, aby zostały otoczone miłością dobrych ludzi i by doświadczały atmosfery kochającej rodziny.

› Za dzieci, które nie mają możliwości uczęszczania do szkoły z powodu braku środków materialnych, aby otrzymały pomoc finansową od ludzi żyjących dostatnio i od rządu.

› Za rodziców, którzy lekceważą wychowanie dzieci zajęci pracą zawodową, robieniem kariery i zdobywaniem pieniędzy, aby zrozumieli, jakim skarbem jest dla nich potomstwo i otoczyli je należytą troską chroniąc od samotności i złego towarzystwa.

› Za dzieci chore i niepełnosprawne, aby opieka, troska i poświęcenie rodziny oraz wolontariuszy mogły zmniejszyć ich ból i uczyniły ich życie radośniejszym i bogatszym duchowo.

∴ Zbieranie przyrządów szkolnych dla ubogich dzieci z terenu.

∴ Zgłoszenie się do posługi jako wolontariusz w programie „po lekcjach” oraz dla dzieci pozostawionych bez opieki.

∴ Popieranie programów dotyczących pomocy rodzinom dzieci specjalnej troski.

∴ Popieranie ustaw chroniących prawa dzieci.

Przygotowane przez Siostra Maria Mariola Ferduła, Europa

Wrzesień

INTENCJA: Modlitwa w intencji imigrantów i uświadomienie sobie problemów związanych z imigracją.

› Aby ustanawiano prawa przychylne dla imigrantów i uchodźców.

› O rozwój materiałów edukacyjnych mających na celu pomóc uchodźcom i emigrantom w zrozumieniu fundamentalnych aspektów życia w nowym państwie.

› O edukację językową, kulturową i w zakresie tradycji wśród narodów, by znieść uprzedzenia, nienawiść, by odebrać broń terroryzmowi i wojnie.

› O zaniechanie łamania praw człowieka i prześladowań na terenach przygranicznych.

› O otwarcie na uchodźców, prześladowanych w swoich krajach z powodów politycznych.

› Aby zakłady produkcyjne i kraje czerpiące zyski z zagranicznej taniej siły roboczej i nieludzkich warunków pracy, uznały niesprawiedliwość tych praktyk i zaprzestały ich.

∴ Opracowanie planu lekcji na temat przyczyn migracji do mego kraju.

∴ Przekazanie informacji we wspólnocie na temat osoby usłyszanej w wiadomościach lub o kimś znajomym przybyłym do naszego kraju oraz na temat warunków życia w kraju z którego przybyła ta osoba.

∴ Zgłoszenie się jako wolontariusz do udzielania przez jeden rok lekcji nauki języka używanego w moim kraju ostatnio przybyłemu emigrantowi lub uchodźcy.

∴ Służenie jako wolontariusz w kuchni dla ubogich.

∴ Przekazanie odzieży do sklepu z artykułami używanymi lub schroniska.

Przygotowane przez S ister Rosemarie Goins, Ameryka Polnocna

Padziernik

INTENCJA: Modlitwa w intencji tych, którzy pracują w nieludzkich warunkachi uświadomienie sobie ich cierpienia.

› Za mężczyzn, kobiety i dzieci zniewolonych do nieludzkiej pracy przez bezlitosnych pracodawców, aby nie tracili nadziei na możliwość odzyskania wolności.

› Za tych, których poświęcają się dla uświadamiania innych i pobudzania działań na rzecz zwalczania współczesnego niewolnictwa.

› O nawrócenie tych, którzy odpowiadają za nieludzkie traktowanie pracowników.

› Aby współczujący chrześcijanie mieli odwagę domagać się respektowania godności pracowników i by organizowali się przeciw wykorzystywaniu ludzi pracujących w ciężkich warunkach.

› O Boże miłosierdzie dla tych, którzy cierpią z powodu poniżenia ich ciała i ducha podczas pracy w ciężkich warunkach.

∴ Sprzedaż w szkole czekolady produkowanej w sposób godziwy i przekazanie dochodu na cele charytatywne, itp. dla szkoły.

∴ Włączenie do zakresu materiału szkoły planów lekcji na temat uczciwej konkurencji (kilka planów na stronie internetowej).

∴ Zakup kawy do użytku na cały miesiąc we wspólnocie, szkole, miejscu pracy, produkowanej w sposób godziwy.

∴ Zapisanie się i włączenie do kampanii na rzecz ubóstwa „Stand Up against Poverty Campaign”

Przygotowane przez Sister Mary Ellen Brulinski, North America

Listopad

NTENCJA: Modlitwa w intencji tych, którzy są pozbawieni pożywienia, mieszkania i stałej opieki, szczególnie za ludzi starszych i uświadomienie sobie ich cierpienia.› That families may find housing that is safe and affordable.

› Aby rodziny mogły znaleźć tanie i bezpieczne mieszkania.

› Aby rządzący brali na siebie odpowiedzialność za przygotowanie mieszkań dostępnych dla potrzebujących.

› Za tych, którzy mieszkają w schroniskach i domach opieki z powodu braku zabezpieczenia ekonomicznego, zatrudnienia, odpowiedniego wykształcenia i dostępu do programów socjalnych.

› Za tych, którzy są oddaleni od ojczyzny, rodziny i przyjaciół z powodu wojny i głodu oraz za zmuszonych do przebywania w obozach dla uchodźców.

› Panie, uczyń nas świadomymi potrzeb osób starszych, chorych, bezdomnych i wszystkich doświadczających trudności w życiu codziennym.

∴ Popieranie ustaw na rzecz programów oferujących wsparcie na budowę tanich mieszkań.

∴ Włączenie się w programy takie jak „Habitat for Humanity” (Środowisko dla ludzkości).

Przygotowane przez Siostra Maria Franciszka Stêpniewska, Europa and Sister Michelle Marie Stachowiak, Ameryka Polnocna

Grudzień

INTENCJA: Modlitwa w intencji skutków umów handlowych i uświadomienie sobie tego problemu.

› Aby wszystkie międzynarodowe umowy handlowe chroniły prawa człowieka każdego kraju stawiając dobro społeczeństwa ponad zyskiem.

› Aby osoby odpowiedzialne za decyzje w handlu i przemyśle brały pod uwagę zobowiązanie do ochrony środowiska.

› Aby przywódcy państwowi zawierając międzynarodowe umowy handlowe szanowali prawa społeczeństwa i odpowiedzialność rządu za dobro swoich obywateli, za zapewnienie im możliwości kształcenia, opieki zdrowotnej i dostępu do wody.

› Aby osoby odpowiedzialne za handel i działalność gospodarczą wzdłuż pogranicza i na terytorium całego kraju zagwarantowały pracownikom słuszne wynagrodzenie i wykluczyły możliwość wykorzystywania zatrudnionych, szczególnie dzieci.

› Aby międzynarodowe umowy handlowe zapewniały sprawiedliwe i godziwe zyski krajom rozwijającym się za eksport ich artykułów oraz pozwoliły rządzącym chronić lokalnych producentów środków spożywczych i małe firmy poprzez subwencje i wsparcie.

∴ Przekazanie informacji we wspólnocie oraz w miejscach naszych apostolatów o Północnoamerykańskim Układzie Wolnego Handlu (NAFTA) dotyczących nieuczciwych porozumień handlowych).

∴ Popieranie takich porozumień handlowych, które biorą pod uwagę wpływ na drobny przemysł na terenie lokalnym, środowisko i ludzi ubogich.

Przygotowane przez Sister Shelley Marie Jeffrey, Ameryka Polnocna